Odkrywamy tajniki strony biernej w języku angielskim

Odkrywamy tajniki strony biernej w języku angielskim

Wprowadzenie

W tym wpisie zajmiemy się konstrukcją gramatyczną zwaną stroną bierną w języku angielskim. Nie jest to nic nowego dla użytkowników języka polskiego, ponieważ w naszym rodzimym języku również mamy stronę czynną oraz bierną.

Strona czynna: Tomek odstawił samochód do garażu.

Strona bierna: Samochód został odstawiony do garażu przez Tomka.

Jak widać powyżej podmiot (Tomek) czyli wykonawca czynności został zamieniony miejscem z obiektem (Samochód), który został poddany czynności wykonanej przez Tomka. Wykonawca czynności może być też domyślny, ukryty. Na przykład w takim zdaniu:

The flower was watered.

Na pierwszym miejscu w tym zdaniu mamy kwiatek oraz czynność, której został poddany – podlewanie, jednak wykonawca czynności nie jest dokładnie znany. Taka konstrukcja pomaga ukryć wykonawcę czynności.

Znajomość strony czynnej oraz biernej w języku angielskim jest przydatna, ponieważ jest to konstrukcja gramatyczna, która często jest używana przez anglików, w szczególności w bardziej formalnych wypowiedziach. Zaczynając naukę o stronie biernej, trzeba mieć dobrze opanowane wszystkie czasu angielskie – bez tego niestety nie opanujemy tej konstrukcji. Upewnijcie się zatem, że powtórzyliście wszystkie czasy i macie je w małym palcu 😉

Konstrukcja strony biernej w języku angielskim

Tak jak zostało to pokazane powyżej, konstruowanie strony biernej w języku angielskim polega na zamianie miejscem podmiotu z obiektem. Po wykonaniu tej zamiany należy wstawić odpowiednią formę czasownika to be + imiesłów czasu przeszłego (końcówka -ed lub 3 forma). Niestety dla każdego czasu konstrukcja to wygląda nieco inaczej, dlatego przedstawię tą zależność dla poszczególnych czasów na podstawie jednego prostego przykładu (na górze jest zdanie w stronie czynnej a na dole w stronie biernej).

Present Simple

Tom moves a garbage bin every morning.
A garbage bin is moved by Tom every morning.

Present Continuous

Tom is moving a garbage bin at this very moment.
A garbage bin is being moved by Tom at this very moment.

Present Perfect

Tom has moved a bin.
A bin has been moved by Tom.

Present Perfect Continuous

Tom has been moving a bin.
A bin has been being moved by Tom.

Past Simple

Tom moved a bin yesterday.
A bin was moved by Tom yesterday.

Past simple continuous

Tom was moving a bin yesterday for two hours.
A bin was being moved by Tom yesterday for two hours.

Past perfect

Tom had moved a bin before you arrived.
A bin had been moved by Tom before you arrived.

Past Perfect Continuous

Tom had been moving a bin for two hours before you arrived.
A bin had been being moved by Tom for two hours before you arrived.

Future Simple

Tom will move a bin next week.
A bin will be moved by Tom next week.

Future Simple continuous

Tom will be moving a bin next week for two hours.
A garbage bin will be being moved by Tom next week for two hours.

Future perfect simple

Tom will have moved a bin before next week.
A bin will have been moved by Tom before next week.

Future perfect continuous

Tom will have been moving a bin for two hours before next week.
A bin will have been being moved by Tom for two hours before next week.

Jak można zauważyć, wykonawca czynności zostaje wprowadzony przez przyimek „by”, ale może on również pozostać domyślny. Powyższe przykłady mogą wydawać się skomplikowane i że jest ich dużo. Jednak można sobie to wszystko pogrupować i zobaczymy wtedy, że jest tylko kilka zasad, które należy się nauczyć i znając czasy angielskie z resztą nie będziemy mieli problemu. We wszystkich czasach Simple do standardowej formy operatorów dla odpowiedniego czasu dodajemy odmieniony czasownik be. W czasach Continuous do standardowej konstrukcji czasu dodajmy czasownik be z końcówką –ing, czyli –being, pamiętajmy też, że czasownik opisujący czynność w zdaniu musi również zawierać końcówkę –ing. W czasach Perfect do standardowej konstrukcji czasu dodajemy czasownik –be odmieniony w 3 formie, czyli –been.

Czasy Simple

Podmiot + to be w odpowiedniej formie + Past Participle + reszta zdania

Czasy Continuous

Podmiot + odmienione to be + to be z końcówką ing (czasy Perfect) + czasownik z końcówką ing + reszta zdania

Czasy Perfect

Podmiot + to be w 3 formie + Past Participle + reszta zdania

Zastosowanie strony biernej w języku angielskim

  • Strona bierna w języku angielskim znajduje zastosowanie, kiedy chcemy bardziej zwrócić uwagę na osobę lub obiekt, który doświadcza wykonania czynności niż na sprawcę czynności.
  • Analogicznie można też jej użyć, jeśli chcemy, aby wykonawca pozostał anonimowy – ukryć go. Jest to reguła często wykorzystywana przez polityków, aby uniknąć później posądzenia o stwierdzenie pewnych faktów. Na przykład bezpieczniej jest powiedzieć „The mistakes have been made” niż „We have made the mistakes”.
  • W niektórych sytuacjach po prostu nie wiemy, kto wykonuje czynność i wtedy również można użyć strony biernej.
  • Strona bierna w języku angielskim jest uznawana za bardziej oficjalną od strony czynnej, często używa się jej w tekstach prawniczych, urzędowych oraz pracach dyplomowych, jeśli chce się nadać wypowiedzi bardziej podniosły ton.